“Apeel” تولید (ارگانیک نیز). چرا باید از آن اجتناب کنید (و هرگز آن را لمس نکنید!)برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

The post “A،l” تولید (ارگ،ک نیز). چرا باید از آن اجتناب کنید (و هرگز آن را لمس نکنید!) اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/a،l-health-dangers/