نقاط عطف توسعه CDC. وکس شده در مقابل نوزادان بدون واکس (تفاوت های تکان دهنده)برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

پست نقاط عطف توسعه CDC. نوزادان وا، شده در مقابل نوزادان بدون وا، (تفاوت های تکان دهنده) اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/cdc-development-milestones-vaxed-vs-unvaxed-babies-prepare-to-be-s،cked/