متخصص گوارش اثرات کووید (و جب) بر میکروبیوم روده را نشان می دهد (+ نحوه رفع آن)برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

The post متخصص گوارش اثرات کووید (و Jab) بر میکروبیوم روده (+ نحوه رفع آن) را آشکار می کند اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/jab-effects-on-microbiome/