سکته؟ نحوه زنده ماندن و جلوگیری از ناتوانی (مراحل توصیه شده توسط MD قبل از رسیدن EMT)برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

پست سکته مغزی؟ نحوه زنده ماندن و جلوگیری از ناتو، (مراحل توصیه شده توسط MD قبل از رسیدن EMT) اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/surviving-،-at-،me/