استراتژی های من برای اجتناب از mRNA “واکسن گوشت” (ارگانیک بی خطر نیست)برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به ،وان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخو، کنید.

The post استراتژی های من برای جلوگیری از mRNA “وا،ن گوشت” (ارگ،ک بی خطر نیست) اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.


منبع: https://www.thehealthy،meeconomist.com/،w-to-avoid-mrna-vaccine-meat/